Chráněné krajinné oblasti

 

Chráněnou krajinnou oblastí, zkráceně pak CHKO, je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, klasifikováno vládním nařízením vyhlášené rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. Pro zachování, či zlepšení přírodního stavu chráněných oblastí a znovu vytváření optimálních ekologických funkcí oblastí, jsou pro hospodářské využití definovány jednotlivé zóny ochrany. Pokud nejsou poškozovány přírodní hodnoty oblastí, pak je na území CHKO povoleno také rekreační využití. Správa chráněných krajinných oblastí spadá pod jednu zastřešující organizaci - Agenturu ochrany přírody a krajiny, která sídlí v Praze.
 
Nyní pár konkrétních faktů.
 
V rámci území České republiky je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1041612 hektarů. Statisticky patří mezi nejznámější a zároveň nejnavštěvovanější chráněné oblasti CHKO Šumava, CHKO Český ráj a CHKO Český kras. Nejstarší je CHKO České středohoří, která byla vyhlášena v roce 1955. Již v následujícím roce 1960 u nás byly vyhlášeny oblasti dvě. Po dalších deseti letech, v roce 1991, bylo v České republice evidováno 24. K prozatím finálnímu počtu 25 přibyla nejmladší chráněná oblast Českého lesa.
 
Přehled chráněných krajinných oblastí, včetně konkrétních popisů, naleznete zde:
 
 
Kam za zábavou