Chráněné Krajinné Oblasti

CHKO Beskydy

V členité hornatině Vnějších Západních Karpat, téměř na celém území Moravskoslezských Beskyd, podstatné části Vsetínských vrchů a moravské části Javorníků, tvořících hranici se Slovenskem se rozkládá rozlohou největší chráněná krajinná oblast v České republice - Beskydy. Na hranici se Slovenskem na...

CHKO Bílé Karpaty

  Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty o rozloze 71 500 ha je součástí pohoří, které se táhne v délce 60 km na hranici se Slovenskem a je součástí Vnějších Západních Karpat. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m) ležící na hraničním hřebeni. Charakteristické jsou hřbety s...

CHKO Blaník

Nejmenší chráněná krajinná oblast Blaník (CHKO Blaník) byla vyhlášena v roce 1981. Její rozloha je 40,31 km2 a nejvyšším bodem je vrchol Velkého Blaníku (638 m n. m.). Blaník je významná česká hora, opředená starobylými pověstmi o blanických rytířích. Naopak nejnižším bodem je tok řeky Blanice v...

CHKO Blanský les

  Tato oblast patří k našim nejmladším chráněným územím a rozprostírá se na ploše 21 235 ha. Geograficky je sice součástí Šumavského podhůří, ale jde o samostatný, viditelně oddělený podcelek s nejvyšším vrcholem Kletí (1084 m). Za své jméno vděčí rodině Plánských (dodnes se tak jmenuje...

CHKO Broumovsko

Broumovský výběžek vyplňuje chráněná krajinná oblast o rozloze 41 000 ha, kterou tvoří podstatná část Broumovské vrchoviny. Horopisně se dělí do tří poměrně odlišných podcelků, Meziměstskou vrchovinu s hraničním pásmem Javořích hor a s Broumovskou kotlinou na červených permských usazeninách v...

CHKO České Středohoří

Chráněná krajinná oblast České Středohoří je součástí Krušnohorské soustavy a táhne se v délce 75 km a šířce 25 km podél hluboké příkopové propadliny, dnešní hnědouhelné pánve. Pod Krušnými horami pronikalo podél zlomů v zemské kůře žhavé magma, které pod povrchem tuhlo, a ojediněle docházelo...

CHKO Český kras

  Největší krasové území v Čechách leží mezi Berounem a Prahou a jeho osu tvoří tok Berounky. Území je součástí Karlštejnské vrchoviny i Pražské plošiny. Vápencové masivy jsou jádrem staroprvohorní mořské pánve Barrandienu, na jejímž dně vznikla mocná souvrství vápenců. Vápence...

CHKO Český les

  Český les se dělí na čtyři podcelky: Čerchovský les, Kateřinská kotlina, Přimdský les a Dyleňský les. Nejmladší velkoplošné chráněné území má rozlohu 47 300 ha a zabírá nadpoloviční většinu stejnojmenného pohoří, které tvoří přirozenou hranici s Německem. Nejvyšším vrchem je...

CHKO Český ráj

Přibližně padesát kilometrů severovýchodně od Prahy se nachází romantický kraj Českého ráje. Jedná se o oblast, ležící na středním toku Jizery, kde se snoubí rozmanitost přírodních krás s bohatými historickými památkami – hrady, zámky, lidovou architekturou atd. První vyhlášená chráněná krajinná...

CHKO Jeseníky

  Nejcennější a největší částí CHKO Jeseníky je druhé nejvyšší pohoří republiky, Hrubý Jeseník (Praděd, 1492 m). K němu přiléhají části Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny. Celkem zaujímají plochu 74 000 ha. Horskou a místy i vysokohorskou krajinu charakterizují široké hřbety, které...

CHKO Jizerské hory

Pohoří Jizerské hory patří do Krkonošské oblasti a člení se na dvě odlišné částí: malou Smrčskou hornatinu a Jizerskou hornatinu. Geologicky je převážná část pohoří tvořena horninami krkonošsko-jizerského žulového masivu. Oblast je ohromnou zásobárnou vody a místem s nejvyššími srážkovými...

CHKO Kokořínsko

  Území Kokořínska (27 200 ha) je charakterizováno neobyčejným typem krajiny, s kterým se jinde v republice nesetkáme. V rovinatých loukách, v borových nebo smíšených lesích se před vámi náhle objeví okraj rokle se strmými skalními stěnami nebo skalisko porostlé borůvčím. Největší...

CHKO Křivoklátsko

  Velmi rozsáhlá CHKO Křivoklátsko (63 000 ha) se prostírá na obou březích toku Berounky a ještě před vyhlášením byla zařazena mezi biosférické rezervace UNESCO. V současné době byla zahájena jednání, která by měla vést k vyhlášení území pátým národním parkem. Roste tu 84 druhů stromů...

CHKO Labské pískovce

Labské pískovce  se nachází v ochranném pásmu národního parku České Švýcarsko. Patří k němu Děčínské stěny, jižní  část Růžovské vrchoviny až k České Kamenici a na severu část Šluknovské pahorkatiny od Mikulášovic k Vlčí hoře a Krásné Lípě. V lesích převládají smrkové a borové...

CHKO Litovelské Pomoraví

  Litovelské Pomoraví leží v Hornomoravském úvalu a tvoří ji jemnozrnné říční usazeniny a štěrkové nánosy, v nichž řeka meandruje a vytváří četná souběžná i slepá ramena. Systém větvení koryt byl ovlivněn i středověkým selskými hrázemi, které měly zabránit zaplavování hospodářsky...

CHKO Lužické hory

  Lužické hory, součást Krkonošsko-jesenické soustavy, patří k věnci pohraničních hor na severu Čech. Částečně zasahují i na německé území, kde nesou název Zittauer Gebirge (Žitavské hory). Více než polovinu území Lužických hor dosud pokrývají lesy. Až do intenzivní kolonizace...

CHKO Moravský kras

  Moravský kras, nejvýznamnější a největší krasovou oblast republiky tvoří 3–5 km široký a 25 km dlouhý pruh prvohorních devonských vápenců v Drahanské vrchovině severně od Brna. Chráněné území zabírá plochu 9200 ha a kromě přírodních zvláštností souvisejících s krasem zde najdeme i...

CHKO Orlické hory

  CHKO Orlické hory se horopisně dělí na tři části. Největší a nejvyšší je Deštenská hornatina (Velká Deštná, 1115 m) s několika vrcholy přesahujícími 1000 m. Převážná část Orlických hor je zalesněna, ale skladba dřevin není původní. Kdysi rostl ve vyšších polohách buk a v nižších buk...

CHKO Pálava

  Základem chráněné oblasti Pálava (7000 ha) jsou Pavlovské vrchy, součást Mikulovské vrchoviny. Jsou tvořeny čistými jurskými vápenci, které byly překryty usazeninami třetihorního moře a později vyzvednuty a rozlámány. Hřeben se táhne severojižním směrem v délce necelých 20 km. Na členitých...

CHKO Poodří

  CHKO Poodří je rozlohou nevelké (8150 ha), ale velmi zajímavé a ojedinělé území v široké nivě řeky Odry. Jedinečnost spočívá v zachování mokřadních společenstev v pravidelně zaplavované nivě, kde řeka vytváří četné meandry a slepá ramena. Významným krajinářským prvkem jsou stromy a...

CHKO Slavkovský les

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, vyhlášená v roce 1974, je silně zarovnané hornaté území. Rozkládá se na přibližně trojúhelníkovitém území, o celkové rozloze kolem 640km², mezi Tachovskou brázdou a Chebskou a Sokolovskou pánví. Slavkovský les je unikátní výskytem minerálních pramenů díky...

CHKO Šumava

  I přes ekologické katastrofy, které Šumavu v minulosti potkaly, patří k nejzachovalejším přírodním oblastem České republiky. Zelená střecha Evropy, chráněná krajinná oblast Šumava byla zřízena v roce 1963 s pozdější úpravou z roku 1975. Na části území CHKO Šumava byl zřízen Národní park...

CHKO Třeboňsko

Velkoplošná chráněná krajinná oblast Třeboňsko se nachází v rovinaté krajině, kde se stále ještě zachovaly velmi cenné přírodní hodnoty. Na jejím území se nachází celkem 33 přírodních rezervací a památek, které chrání nejvzácnější místa Třeboňska. Tyto rezervace zahrnují nejrůznější ekosystémy,...

CHKO Žďárské vrchy

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, rozkládající se na pomezí Pardubického kraje a kraje Vysočina, přibližně mezi městy Hlinsko, Přibyslav, Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě, byla vyhlášena na území 709 km2 v roce 1970. Oblast chráněného území je typická členitou krajinou polí, luk,...

CHKO Železné hory

  Nevysoké pohoří Železné hory (nejvyšší Vestec, 668 m) zaujímá severní výběžek Českomoravské vrchoviny. Nejzachovalejší část o rozloze 28 400 ha byla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí. Při pohledu od západu můžeme pozorovat příkrý zlomový svah, který svědčí o tektonickém...
Kam za zábavou