CHKO Český les

 

Český les

se dělí na čtyři podcelky: Čerchovský les, Kateřinská kotlina, Přimdský les a Dyleňský les.

Nejmladší velkoplošné chráněné území má rozlohu 47 300 ha a zabírá nadpoloviční většinu stejnojmenného pohoří, které tvoří přirozenou hranici s Německem.

Nejvyšším vrchem je Čerchov (1042 m). Pokud jde o geologické složení, převládají ruly, pararuly až migmatity předprvohorního stáří, místy se objevují žuly a granodiority. Pro reliéf krajiny jsou typické rozsáhlé hřebeny, porostlé smrkovými monokulturami; jen málokde se dochovaly ostrůvky přirozených smíšených porostů a rašelinišť, v nichž přežívají vzácné druhy rostlin a živočichů.

Českým lesem probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním mořem (Radbuza, Úhlava, Mže) a Černým mořem (Kateřinský potok).

Více informací naleznete na www.ceskyles.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou