CHKO Železné hory

 

Nevysoké pohoří Železné hory

(nejvyšší Vestec, 668 m) zaujímá severní výběžek Českomoravské vrchoviny. Nejzachovalejší část o rozloze 28 400 ha byla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí.

Při pohledu od západu můžeme pozorovat příkrý zlomový svah, který svědčí o tektonickém vyzdvižení hřbetu. Geologická stavba je velmi pestrá a jsou zde zastoupeny téměř všechny formace od starohorních až po čtvrtohorní. Zajímavý je výskyt železných rud, které se ve středověku těžily na sev. svazích a daly horám jméno. Nacházejí se tu i rudy olova, zinku a uranu, který se těžil u Podbořan. Vyskytují se zde i druhotné křídové uloženiny – tento pás opuk a slínovců, známý jako Dlouhá mez, se táhne souběžně s pohořím od Velkého Dářka do Polabí.

Nejvýznamnější řekou oblasti je Chrudimka, v již. části pak Doubrava. Na Chrudimce byla v r. 1935 dokončena stavba přehradní nádrže Seč I, vybudovaná na ochranu proti povodním. V r. 1947 přibyla vyrovnávací nádrž Seč II; obě dnes slouží především k rekreaci.

Více informací naleznete na www.zeleznehory.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou