CHKO Poodří

 

CHKO Poodří

je rozlohou nevelké (8150 ha), ale velmi zajímavé a ojedinělé území v široké nivě řeky Odry. Jedinečnost spočívá v zachování mokřadních společenstev v pravidelně zaplavované nivě, kde řeka vytváří četné meandry a slepá ramena.

Významným krajinářským prvkem jsou stromy a keře lemující vodní tok, remízky a zbytky lužních lesů. Na řadě míst jsou chráněny památné stromy, především mohutné duby, buk, platan javorolistý, řešetlák a lípa, a to především v rezervacích Polanský les, Bažantula nebo Panský les. Na vyvýšených terasách nad řekou najdeme dubohabrové a dubolipové háje, někde se dochovaly květnaté bučiny. Krásné jsou aleje listnáčů na hrázích rybníků nebo hlavaté vrby.

Do CHKO patří i rybniční soustava mezi Bartošovicemi a Polankou nad Odrou. Rybníky (dnes 57) byly zakládány od 15. stol., některé jsou hospodářsky využívány, z hlediska ochrany přírody jsou však důležité pro hnízdění ptactva a jako zastávka na pravidelných tazích ptáků. Bylo zde zjištěno přes 300 druhů ptáků, z nichž polovina tu hnízdí.

Více informací naleznete na www.poodri.ochranaprirody.cz/

Kam za zábavou