Přírodní parky | Jihomoravský kraj | Boskovice | Řehořkovo Kořenecko

 

Řehořkovo Kořenecko je přírodní park nacházející se v okrese Blansko, nedaleko města Boskovic v okolí Horního Štěpánova. Jedná se o zalesněný masív dosahující místy výšky až 700 metrů nad mořem. Území bylo v roce 2000 vyhlášeno přírodním parkem. Nejvyšším vrcholem v oblasti je Paprč, který dosahuje 721 m n. m.
 
Přírodní park se rozkládá na poměrně rozlehlém území téměř 24 km², a to na území obcí Benešov u Boskovic, Knínice u Boskovic, Kořenec, Okrouhlá, Šebetov a Vážany u Boskovic. Posláním parku je uchovávání rozptýlených okrajů lesů, zpevněných pásy křovin a trvalých travních porostů, včetně rostlin na hraničních liniích, současně s dobrou produkční a krajinotvornou funkcí. Z chráněných rostlin se zde vyskytují například Lýkovec jarní, Náprstník větší či Lilie zlatohlavá.
 
Chráněná území, respektive přírodní rezervace v dané lokalitě jsou Pavlovské mokřady a Horní Bělá. Přírodní rezervace Pavlovské mokřady byla vyhlášena jako zvláště chráněné místo - chráněný přírodní výtvor. Nachází se zde patrně největší vrchoviště nacházející se na území Drahanské vrchoviny, kde hloubka vrstvy rašeliny dosahovala až do 2 metrů. Vyskytuje se zde celá řada vzácných živočichů, především obojživelníků a plazů (například zmije obecná, čolek horský, několik druhů skokanů, hnízdí zde také linduška říční). Z chráněných ohrožených druhů rostlin zde můžete najít kupříkladu upolín evropský, kosatec sibiřský, bříza pýřitá, mečík střechovitý, vstavač skvrnitý, vstavač májový, ďáblík bahenní a spoustu dalších.
 
Kam za zábavou